Artikel 1. Definities

1. Therapeut: Femke Bosma – Zielestroom

2. Cliënt: de wederpartij van Zielestroom

3. Behandeling: magnetiseren, Energetische therapie Janosh en Access Bars

4. Overeenkomst: de afspraak voor één behandeling.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarmee andere Algemene Voorwaarden uitgesloten worden.
 2. Door het maken van een afspraak bij Zielestroom, het maken van een vervolgafspraak of het afspreken van een traject van behandelingen, gaat de cliënt akkoord met de toepassing van de Algemene Voorwaarden en doet de cliënt afstand van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn altijd te lezen op de website van Zielestroom.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze per e-mail door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Maken en wijzigen van afspraken

 1. Een afspraak kan gemaakt worden via e-mail, telefoon, WhatsApp en Facebook messenger.
 2. Door het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met het tarief voor de behandeling. Dit tarief is altijd te zien op de website van Zielestroom.
 3. Na het maken van de afspraak, stuurt de therapeut de cliënt per e-mail een bevestiging toe van de afspraak met daarbij de factuur.
 4. Indien de cliënt een voorstel doet voor een ander tarief voor de behandeling, is dit pas na bevestiging per e-mail door de therapeut definitief. Bij geen reactie van de therapeut hierop geldt het standaard tarief.
 5. Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst komen alleen tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij anders is vastgelegd, wordt er één behandeling afgesproken.

  Na afloop van een behandeling kan eventueel, in overleg tussen beide partijen, een volgende behandeling gepland worden. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over een traject, de afspraken hierover worden door de therapeut vastgelegd en naar de cliënt gemaild ter bevestiging.

 1. Als er tijdens het maken van een afspraak of tijdens het intakegesprek informatie naar voren komt waardoor de therapeut inschat dat behandeling niet verstandig is, dan is het Zielestroom toegestaan om te besluiten niet te starten met de behandeling. Zielestroom is hiervoor geen reden verschuldigd aan de cliënt. Zo nodig/mogelijk wordt de cliënt verwezen naar de huisarts of andere behandelaar.

Artikel 5. Afzeggen

 1. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of verzet worden.

 2. Voor annulering van behandelingen binnen 24 uur gelden de volgende voorwaarden:

  1. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt.
  2. Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 1. De therapeut is toegestaan een geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De therapeut zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip aan de cliënt kenbaar maken. De cliënt heeft altijd het recht de afspraak bij een wijziging door de therapeut te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de therapeut verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. De therapeut zal alle informatie over cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstekken.

  Tenzij de therapeut daartoe wettelijk verplicht is of hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft gekregen.

 2. De cliënt heeft altijd recht op inzicht in zijn/haar gegevens.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen staan vermeld op de website van Zielestroom.
 2. De tarieven zijn inclusief 21% btw.

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. De cliënt ontvangt in de bevestigingsmail van de afspraak een factuur voor de behandeling.
 2. Het bedrag dient vóór de behandeling op de bankrekening van Zielestroom bijgeschreven te zijn.

  of

 3. Het bedrag kan aan het begin van de afspraak via (mobiele) pin worden voldaan.
 4. Als een behandeling binnen 24 uur door de cliënt wordt geannuleerd geldt Artikel 5.:
  1. De cliënt is 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt.
  2. Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 5. Als de therapeut een geplande afspraak uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip wijzigt en de cliënt wil hierdoor de afspraak annuleren, zullen de kosten voor de behandeling worden teruggestort op de rekening van de cliënt indien deze ze vooraf heeft overgemaakt.

Artikel 9. Hygiëne

 1. In geval van een sessie Magnetiseren en Access Bars (waarbij de cliënt op de massagetafel ligt) zorgt de therapeut altijd voor schoon linnengoed (hoeslaken, kussensloop en plaid).

 2. Voor het werkplezier van de therapeut wordt het enorm op prijs gesteld als de cliënt bij een behandeling Magnetiseren of Access Bars schone sokken draagt en in geval van Acces Bars schoon haar heeft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De therapeut verleent geen medische behandelingen. Energetische therapie kan eventueel ondersteuning bieden bij medische klachten.
 2. Overleg (bij twijfel) altijd met uw huisarts of een behandeling energetische therapie voor u geschikt is.
 3. Bij de uitvoering van de behandeling door de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 4. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) bij de cliënt, voordoen die niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 6. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 7. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 8. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door de therapeut is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De cliënt dient eventuele klachten altijd eerst te melden bij de therapeut en in gesprek te gaan om dit samen op te lossen.